First slide

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
2. การสั่งซื้อ
3. การจัดส่ง
4. ผลิตภัณฑ์ของ itcleanvacuum
5. นโยบายการคืนสินค้า
6. การรับประกันสินค้า
7. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์
8. ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด
9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
10. เหตุสุดวิสัย
11. การติดต่อสื่อสาร
12. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย
13. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญาติดต่อเรา


ที่อยู่ : 2141 หมู่6 ถ. เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270
อีเมล์ : info@itcleanvacuum.com
เบอร์โทร : 02-7134588